085 0470 990 info@anchiano.nl

PRIVACYVERKLARING DE GROEN-APP

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt voor het gebruik van de Groen-app.

Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij privacy van alle persoonsgegevens die wij binnen de app verwerken zeer serieus nemen. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvinden door het gebruik van de app.

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

De gegevens van de app-gebruiker worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • toegang geven tot de Groen-app
 • kunnen zien middels gedetailleerde digitale kaarten per gemeente waar er gewerkt en wat er gedaan moet worden
 • kunnen delen van locaties met collega’s (na toestemming in de app)
 • toegang geven tot informatie over de wijken en locaties

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker. Het gebruik van de Groen-app is op vrijwillige basis.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

We verwerken jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de app. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail adres
 • Profiel, waaronder het team waartoe je behoort
 • Voorkeursinstellingen
 • IP-adres device
 • MAC-adres device
 • Browser type device
 • User activiteit
 • GPS-locaties device
 • Foto’s die tijdens het gebruik van de app worden gemaakt

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij hebben heeft een externe app ontwikkelaar ingeschakeld voor het bouwen en ontwikkelen van de app en opdracht gegeven tot het verwerken van jouw gegevens. Wij hebben een Verwerkersovereenkomst afgesloten met deze partijen om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van die gegevens.

Bewaartermijn

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als de ontwikkeling en het gebruik van de app zullen eindigen, zullen ook jouw gegevens worden verwijderd. Ook als je geen gebruik meer maakt van de Groen-app, zullen de bijbehorende persoonlijke gegevens in Groen-app worden verwijderd.

Beveiliging en opslag van data

Wij en onze gecontracteerde derden nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus en nemen passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De app is daarom aan uitvoerige veiligheidseisen onderworpen.

Wij waarborgen dat de personen die onder haar verantwoordelijkheid toegang hebben tot gegevens in Groen-app een geheimhoudingsplicht hebben.

De datahosting van de Groen-app vindt plaats bij Google Hosting Services binnen de Europese Unie. Deze hosting voldoet aan alle Europese security en privacywetgeving.

Rechten ten aanzien van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens indienen door contact met ons op te nemen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) als je vindt dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via deze link (verwijst naar andere website).

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring altijd wijzigen. In dat geval zullen wij de gewijzigde privacyverklaring op onze website publiceren waarna deze privacyverklaring direct van kracht is.

De laatste wijziging van deze privacyverklaring was op 12 december 2022.